REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 

MELISSA MED MIKOŁAJ GAUER SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI


Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Melissa Med Mikołaj Gauer spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000487904, NIP 7252072014, REGON 101697046. 

 

§ 1. Definicje

Sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Melissa Med Mikołaj Gauer spółka jawna  z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 42, 90-135 Łódź , NIP 7252072014, REGON 101697046, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000487904;
 1. Serwis – system prowadzony przez Usługodawcę; w przypadku gdy w niniejszym Regulaminie mowa jest o Serwisie lub Serwisach postanowienie dotyczy zarówno Serwisu Melissa Med, jak i Serwisu ePoradnia.pl
 2. Serwis Melissa Med – Serwis prowadzony pod adresem https://rejestracjamelissamed.pl/portal-pacjenta, który umożliwia korzystanie z usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis ePoradnia.pl - Serwis prowadzony pod adresem http://eporadnia.pl/, który umożliwia korzystanie z usług drogą elektroniczną.
 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa o której mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona bez jednoczesnej obecności stron. 
 5. Lekarz – osoba fizyczna wykonująca działalność leczniczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia 2021.04.16) udzielająca świadczeń medycznych w formie E-porad.
 6. Pacjent – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w szczególności, zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę w formie E-porad, w tym osoba małoletnia na rzecz której świadczone są usługi przez Usługodawcę, w tym za pomocą Konta przedstawiciela ustawowego.
 7. E-porada – świadczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia 2021.04.16) udzielane Pacjentowi za pomocą systemów teleinformatycznych.
 8. E-recepta – recepta sporządzona i wydana na rzecz Pacjenta w postaci elektronicznej.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30);
 10. Konto – konto w Serwisie przypisane indywidualnie Pacjentowi, identyfikowany unikalnym loginem i zabezpieczony hasłem, za pomocą, którego Pacjent korzysta z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie.
 1. Cennik – dokument określający wysokość wynagrodzenia należnego za świadczenie usług. Cennik dostępny na stronie internetowej https://melissamed.pl/cennik/.
 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu Melissa Med, Serwisu ePoradnia.pl i Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, umożliwiające korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności będą to komputery stacjonarne, komputery przenośne, telefony i tablety.
 3. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Usługodawcą a Pacjentem, określająca zasady i warunki korzystania z Serwisu lub innych Usług świadczonych drogą elektroniczną.  
 4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 6. Wizyta - świadczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia 2021.04.16) udzielane Pacjentowi stacjonarnie w poradni Usługodawcy.


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Pacjentów z Serwisów, a także rodzaje i zakres innych Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych Usług, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 3. Właścicielem Serwisów jest Usługodawca.
 4. Pacjent, chcący skorzystać z Serwisu lub innych Usług świadczonych drogą elektroniczną, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także korzystania Usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem usług. 
 6. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisów lub innych Usług świadczonych drogą elektroniczną, dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego, w szczególności zakazane jest wykorzystywanie Serwisów w celu prowadzenia przez Pacjenta działalności naruszającej interes Usługodawcy takiej jak działalność reklamowa i marketingowa, przesyłanie ofert handlowych, działalność konkurencyjna względem usług Usługodawcy.
 7. Pacjent jest zobowiązany do podawania informacji zgodnych z prawdą i aktualnych. 
 8. Usługodawca zobowiązuje się, do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu oraz wszystkich dostępnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.. 
 9. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m.in. pożar, powódź, huragan).
 10. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.


§ 3. Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:
  1. prowadzenie Konta w Serwisie Melissa Med;
  2. prowadzenie Konta w Serwisie ePoradnia.pl;
  3. E-porada – usługa ta może być świadczona w ramach Serwisu, a także poza nim;
  4. E-recepta;
 1. W ramach prowadzenia Konta w Serwisie Melissa Med Pacjent ma możliwość:
  1. Umówić Wizytę w Poradni Usługodawcy;
  2. Zarządzać Wizytami;
  3. Sprawdzić wyniki badań;
  4. Zamówić E-poradę;
  5. Dokonywać zmian danych podanych w formularzu rejestracyjnym w szczególności, w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, loginu, hasła, adresu e-mail.
 1. W ramach prowadzenia Konta w Serwisie ePoradnia.pl Pacjent ma możliwość:
  1. Zaplanować, zarządzać i odbywać E-porady;
  2. Zamawiać E-recepty;
  3. Dodawać opinię o Lekarzach;
  4. Dokonywać zmian danych podanych w formularzu rejestracyjnym w szczególności, w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, loginu, hasła, adresu e-mail.
 1. W ramach E-porady Pacjent ma możliwość:
  1. zaplanować E-poradę;
  2. zarządzać zaplanowanymi E-poradami;
  3. odbyć E-poradę.
 1. Świadczenie E-porad następuje w formie:
 1. telefonicznej – przekaz audio za pośrednictwem telefonu stacjonarnego lub komórkowego, 
 2. porady przez Skype – przekaz audiovideo za pośrednictwem platformy Skype,
 3. porady przez stronę http://eporadnia.pl/ -  przekaz audiovideo za pośrednictwem strony internetowej http://eporadnia.pl/ ; 
 4. porady mailowej – przekaz za pośrednictwem wiadomości mailowych,
 1. W zakres usług towarzyszących E-poradom wchodzi e-recepta. E-recepta może zostać wystawiona w wyniku E-porady lub na zamówienie złożone przez Pacjenta kontynuującego leczenie. 


§ 4. Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z Serwisów lub innych Usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędnym jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.  
 2. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu Melissa Med, poza usługą e-porady:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do przeglądarki stron www;
 3. posiadanie aktywnego, zarejestrowanego numeru telefonu
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego Konta poczty e-mail
 1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu ePoradnia.pl, poza usługą E-porady:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do przeglądarki stron www;
 3. posiadanie aktywnego, zarejestrowanego numeru telefonu
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego Konta poczty e-mail
 1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usługi E-porady:
 1. W przypadku E-porady w formie telefonicznej:
 • posiadanie aktywnego, zarejestrowanego numeru telefonu;
 1. W przypadku E-porady przez Skype
 • Urządzenie końcowe z dostępem do Internetu
 • wbudowane w Urządzenie końcowe lub zainstalowane i skonfigurowane: kamera i mikrofon;
 • brak blokad na działaniu kamery i mikrofonu.
 1. W przypadku E-porady przez Serwis ePoradnia.pl:
 • Urządzenie końcowe z dostępem do Internetu
 • wbudowane w Urządzenie końcowe lub zainstalowane i skonfigurowane: kamera i mikrofon;
 • brak blokad na działaniu kamery i mikrofonu.
 1. W przypadku E-porady mailowej:
 • Urządzenie końcowe z dostępem do Internetu
 • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty e-mail.


§ 5. Prowadzenie konta w Serwisie Melissa Med

 1. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie Melissa Med wymaga założenia Konta w Serwisie, a także zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 
 2. Założenie Konta wymaga rejestracji oraz podania informacji w formularzu rejestracyjnym oznaczonych, jako wymagane. 
 3. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna. 
 4. Zarejestrowane Konto wymaga weryfikacji Pacjenta poprzez podanie określonych danych oraz aktywacji poprzez wypełnienie dyspozycji zawartej w wiadomości e-mail przesłanej na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 5. Zalogowanie się do Serwisu następuje poprzez podanie loginu i hasła.
 6. Hasło do Serwisu, Pacjent ustala samodzielnie. Hasło musi się składać przynajmniej z jednej dużej litery, cyfry oraz znaku specjalnego.
 7. Pacjent zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy, zmiana lub odzyskanie hasła jest możliwe poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w Serwisie.
 8. Jeden Pacjent może mieć wyłącznie jedno Konto, nie wyłącza to możliwości świadczenia usług na rzecz osoby małoletniej.
 9. Po zalogowaniu się do Serwisu, Pacjent ma możliwość wyboru jednej z Usług określonych w Serwisie.
 10. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Pacjentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Pacjenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania. 
 11. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niej w sposób ciągły (7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę), jednak zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia o tym Pacjentów w szczególności w przypadku, gdy będzie to spowodowane awarią bądź innymi ważnymi względami technicznymi
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu związane z brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do sieci Internet, a także z nieprawidłowym działaniem urządzenia używanego przez Pacjenta.

§ 6. Prowadzenie Konta w Serwisie ePoradnia.pl 

 1. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie ePoradnia.pl wymaga założenia Konta w Serwisie, a także zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 
 2. Założenie Konta wymaga rejestracji oraz podania informacji w formularzu rejestracyjnym oznaczonych, jako wymagane. 
 3. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna. 
 4. Zarejestrowane Konto wymaga weryfikacji Pacjenta poprzez podanie określonych danych oraz aktywacji poprzez wypełnienie dyspozycji zawartej w wiadomości e-mail przesłanej na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 5. Zalogowanie się do Serwisu następuje poprzez podanie loginu i hasła.
 6. Hasło do Serwisu, Pacjent ustala samodzielnie. Hasło musi się składać przynajmniej z jednej dużej litery, cyfry oraz znaku specjalnego.
 7. Pacjent zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy, zmiana lub odzyskanie hasła jest możliwe poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w Serwisie.
 8. Jeden Pacjent może mieć wyłącznie jedno Konto, nie wyłącza to możliwości świadczenia usług na rzecz osoby małoletniej.
 9. Po zalogowaniu się do Serwisu, Pacjent ma możliwość wyboru jednej z Usług określonych w Serwisie.
 10. Pacjent w trakcie korzystania z usług w Serwisie zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich informacji i okoliczności, mogących mieć znacznie dla udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
 11. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Pacjentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Pacjenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania. 
 12. usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niej w sposób ciągły (7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę), jednak zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia o tym Pacjentów w szczególności w przypadku, gdy będzie to spowodowane awarią bądź innymi ważnymi względami technicznymi
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu związane z brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do sieci Internet, a także z nieprawidłowym działaniem urządzenia używanego przez Pacjenta.

§ 7. E-porada. Postanowienia ogólne.

 1. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem usługi E-porada działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w ramach, której w szczególności prowadzi promocję i edukację zdrowotną, bada i orzeka o stanie zdrowia Pacjentów, udziela porad, opiniuje i diagnozuje lub udziela innej pomocy dotyczącej zdrowia.
 2. W ramach E-porady Lekarz może:
 1. udzielić porady medycznej;
 2. dokonać interpretacji i analizy przesłanej przez Pacjenta dokumentacji, w szczególności wyników badań, zdjęć uraz oraz innych danych lub objawów. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, nie jest możliwe rzetelne odczytanie, dokonanie analizy przesłanej dokumentacji lub wykonania innej czynności, Lekarz informuje, o tym fakcie Pacjenta, oraz o potrzebie Wizyty;
 3. udzielić informacji na temat przyjmowanych leków;
 4. wystawić E-receptę;
 5. wystawić e-ZLA;
 6. przekazywać informację dotyczące promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi E-porady Pacjent zobowiązany jest sprawdzić, czy Urządzenie końcowe za pomocą, którego zamierza korzystać z usługi E-porady spełnia wyżej wymienione minimalne wymagania techniczne o których mowa w § 4 Regulaminu. 
 2. Usługi świadczone są zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Usługodawca weryfikuje uprawnienia Lekarzy wynikające z przepisów obowiązującego prawa. 
 3. Lekarze prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa.
 4. Pacjent zobowiązuje się przekazać Lekarzowi wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na przebieg leczenia, w tym skany dokumentacji medycznej, wyników badań. Pacjent zobowiązuje się także ujawnić Lekarzowi wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na udzielaną poradę w ramach E-porady lub Usługi, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne. 
 5. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem przez Pacjenta danych niekompletnych, nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd albo nieprawidłowych informacji, a szczególnie w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania nieprawidłowych danych odpowiedzialność prawna spoczywa na Pacjencie.
 7. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze obraźliwym, niecenzuralnym, erotycznym, naruszających dobra osobiste Lekarza lub innych osób oraz naruszających przepisy prawa. Jeżeli Lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać E-poradę. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów.
 8. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas E-porady Lekarz ponawia połączenie
 9. Przebieg E-porady może być rejestrowany przez Lekarza, a jego zapis może być przechowywany na serwerach wskazanych przez Lekarza lub Usługodawcę. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego
 10. Informacje podawane w trakcie rejestracji E-porady, trwania E-porady oraz przesłane dokumenty i zdjęcia stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn zm.).

 

§ 8. Zamówienie E-porady lub E-recepty (Rejestracja)

 1. Rejestracja E-porady jest możliwe za pośrednictwem:
 1. telefonu na numer 505 905 200, 
 2. on-line na stronie MelissaMed.pl  https://melissamed.pl/konsultacje-online/, 
 3. on-line na stronie http://eporadnia.pl/specjalizacje
 1. Rejestracja E-porady wymaga każdorazowo:
  1. podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego; 
  2. wskazania wybranego Lekarza z listy dostępnej na stronie https://melissamed.pl/konsultacje-online/  lub na stronie http://eporadnia.pl/specjalizacje
  3. wskazania rodzaju porady;
  4. wskazania daty E-porady;
 2. W przypadku umówienia pierwszej E-porady należy dodatkowo: zeskanować dokumentację medyczną dotyczącą problemu zdrowotnego związanego z E-poradą i przesłać na adres mailowy wskazany w ust. 7.
 3. W przypadku rejestracji telefonicznej - w trakcie rozmowy telefonicznej ustalony zostanie termin E-porady.
 4. W przypadku umówienia E-porady on-line za pośrednictwem Serwisu, termin E-porady ustalony zostaje poprzez wybór przez Pacjenta dostępnego terminu zgodnie z instrukcją na stronie internetowej.   Umówienie E-Porady on-line na stronie https://melissamed.pl/konsultacje-online/ lub http://eporadnia.pl/ możliwe jest wyłącznie dla Pacjentów, którzy założyli Konto. 
 5. Z chwilą ustalenia ostatniej informacji wskazanej w ust. 2 zawarta zostaje Umowa pomiędzy Pacjentem, a Usługodawcą o przeprowadzenie E-porady pod warunkiem rozwiązującym braku zapłaty ceny za E-poradę zgodnie z Cennikiem w terminie. 
 6. Po opłaceniu E-porady Pacjent przesyła na adres mailowy poradnia@melissamed.pl:
  1. potwierdzenie przelewu z tytułu zapłaty ceny za E-poradę;
  2. dane niezbędne do realizacji E-porady w zależności od wybranej opcji: numer telefonu przy konsultacji telefonicznej, wskazanie nick – przy konsultacji Skype, adres e-mail – przy konsultacji mailowej; 
  3. aktualne wyniki badań (wyniki zostaną dołączone do dokumentacji medycznej);
  4. dodatkowe dokumenty wskazane w Regulaminie lub przez Usługodawcę w trakcie rejestracji. 
 7. W przypadku braku przekazania dokumentów wskazanych w ust. 8 przed planowanym terminem E-porady, Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do odmowy wykonania Usługi.   
 8. W przypadku zamówienia Usługi E-recepty należy dodatkowo podpisać i przesłać na adres mailowy wskazany w ust. 7:
  1. oświadczenie o treści: ”Mój stan zdrowia nie zmienił się znacząco od ostatniej wizyty”. 
  2. druk zamówienia E-recepty dostępny na stronie https://melissamed.pl/do-pobrania/

 

§ 9. Termin E-porady

 1. Usługi udzielane są w miarę możliwości w dniu rejestracji lub w innym terminie uzgodnionym z Pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez Usługodawcę. 
 2. Lekarze są dostępni zgodnie z grafikiem przyjęć. 
 3. Usługi E-recepty i E-porady mailowe będą realizowane w godzinach pracy Lekarzy zgodnie z grafikiem pracy Lekarzy. 
 4. Godzina E-porady jest orientacyjna - Lekarz będzie kontaktował się w przedziale godziny przed i po od wskazanej godziny E-porady.
 5. Lekarz próbuje nawiązać połączenie 3 x. Jeżeli Pacjent, w ramach wykonywanych prób połączenia,  nie odbierze połączenia od Lekarza w wybranym uprzednio terminie, opłata za E-poradę nie będzie zwracana
 6. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie z Lekarzem wynosi 60 min.

 

§ 9. Przebieg E-porady

 1. W momencie połączenia Lekarz poprosi o podanie danych celem weryfikacji tożsamości Pacjenta. W tym celu może prosić o wskazanie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, okazania dowodu osobistego (w przypadku usługi pozwalającej na kontakt audiovideo). 
 2. W przypadku E-porady udzielanej za pomocą Serwisu ePoradnia.pl rozpoczęciu E-porady towarzyszy uwierzytelnienie poprzez podanie loginu i hasła do Serwisu.
 3. Pacjent może odbywać E-poradę tylko w swoim imieniu lub jako opiekun prawny osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej.
 4. Podczas E-porady możliwe jest wystawienie E-recepty oraz zwolnień lekarskich (e-zwolnienia).
 5. Jeśli stan zdrowia Pacjenta tego wymaga Lekarz może zdecydować o konieczności odbycia Wizyty, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.
 6. Jeśli połączenie z Lekarzem nie jest możliwe, a stan zdrowia Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w stacjonarnej placówce służby zdrowia lub skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego. 
 7. Czas trwania E-porady jest rożny u lekarzy i   dostępny w grafiku przyjęć. Po upływie tego czasu lekarz może poprosić Pacjenta o rozłączenie się.
 8. Korzystanie z E-porad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej.
 9. W ramach E-porady Pacjent może wysłać wyniki badań lub skan historii choroby. Pliki będą załączone do dokumentacji. Maksymalna wielkość pliku to 10MB lub 5 dokumentów. Dopuszczalny format  to: jpg, pdf.  

 

§ 10. E-porada w formie mailowej

 1. W ramach E-porady udzielanej drogą mailową można wysłać tylko 1 (jednego) maila. 
 2. W wiadomości mailowej należy szczegółowo opisać problem, jaki występuje, inne choroby (choroby towarzyszące), przyjmowane leki wraz z ich dawkowaniem oraz przesłać dokumentację medyczną. 
 3. Pacjent otrzymuje zwrotnie tylko 1 (jednego) maila od Lekarza. 
 4. Mail zwrotny może zawierać także nr E-recepty jeśli tego wymaga konsultacja.

 

§ 11. E-recepta

 1. Usługa zamówienia E-recepty jest dostępna tylko dla Pacjenta kontynuującego leczenie i może być zamówiona tylko celem kontynuacji leczenia
 2. Usługodawca zastrzega, że Lekarz, ze względów medycznych, może odmówić wystawienia e-recepty. Usługodawca skontaktuje się z Pacjentem i przedstawi wytyczne Lekarza. W takiej sytuacji, w przypadku zamówienia tylko E-recepty, Usługodawca zwróci wynagrodzenie za Usługę.
 3. W przypadku wystawiania E-recepty na leki refundowane, Lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy eWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia Lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%. 


§ 12. Płatność

 1. Koszt E-porady zależny od rodzaju wybranej konsultacji. Wynagrodzenie należne za E-poradę wskazane jest na stronie internetowej https://melissamed.pl/cennik/, a także przy karcie Lekarza w trakcie Rejestracji za pomocą Serwisu. Przy rejestracji E-porady Pacjentowi zostaje wyświetlona cena E-porady jako podsumowanie zamówienia.
 2. Płatność za usługę następuje po określeniu wszystkich elementów E-porady. Pacjent powinien dokonać zapłaty za zarezerwowaną E-poradę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku zapłaty w terminie 10 minut od rezerwacji, umówiona E-porada zostaje anulowana (spełnia się warunek rozwiązujący Umowę).
 3. Za opłaconą E-poradę Usługodawca wystawi fakturę imienną i prześle ją zwrotnie na adres mailowy Pacjenta. 
 4. Opłacenie E-porady zarezerwowanej telefonicznie następuje przelewem na rachunek bankowy 60 1050 1461 1000 0090 3093 1258. W tytule przelewu należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko Lekarza, u którego zamówiono E-poradę. 
 5. Opłacenie e-porady, której rejestracja jest dokonana online następuje podczas rejestracji poprzez dostępne metody szybkiej płatności (paypay, blik). 
 6. Jeśli Pacjent nie może odbyć umówionej E-porady powinien ją odwołać minimum 24 godziny wcześniej. Opłata pobrana za nieodwołaną E-poradę nie będzie zwracana.
 7. Lekarze nie są uprawnieni do pobierania od Pacjentów w jakiejkolwiek formie dodatkowych opłat za E-porady.


§ 8. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie przez Pacjenta z Serwisu oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przyjęcie przez Pacjenta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w niniejszym Regulaminie, jest potwierdzeniem zawarcia Umowy. 
 3. W przypadku usług odpłatnych, Umowa zostaje zawarte pod warunkiem rozwiązującym zapłaty za Usługę. 
 4. Regulamin jest udostępniony Pacjentowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.melissamed.pl oraz http://eporadnia.pl/. Usługodawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 5. Pacjent ma prawo w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Rozwiązanie Umowy w zakresie prowadzenia Konta w Serwisie następuje automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w momencie wydania w Serwisie odpowiedniej dyspozycji dotyczącej usunięcia Konta. 
 7. Rozwiązanie Umowy na usługi płatne, następuje po wybraniu odpowiedniej funkcji w Serwisie oznaczonej wyrażeniem „anuluj E-poradę” lub równoznacznym, po potwierdzeniu rezygnacji, w przypadku opłaconej E-porady następuje zwrot płatności na rachunek bankowy Pacjenta. 
 8. Pacjent z usługi płatnej może zrezygnować w terminie do 24 godzin od rozpoczęcia zaplanowanej E-porady.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Pacjent korzysta z Serwisu w sposób naruszający zasady współżycia społecznego, godzi w interes Usługodawcy, lub w ramach funkcjonalności usług E-porady podejmuje działania zabronione prawem lub Regulaminem, Usługodawca uprawniony jest do podjęcia dozwolonych kroków prawnych zmierzających do ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu i usług E-porady przez Pacjenta.


§ 9. Dane osobowe

 1. Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Pacjenta danych osobowych. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Usługodawca. 
 2. Informacje odnośnie celów, podstaw prawnych przetwarzania, czasu przechowywania danych osobowych oraz praw przysługujących podmiotom danych wraz z informacją odnośnie możliwości ich realizacji znajdują się w polityce prywatności a także w klauzulach informacyjnych, podawanych Pacjentom podczas zbierania od nich danych osobowych.
 3. Polityka prywatności dostępna jest w Serwisie Melissa Med oraz Serwisie ePoradnia.pl. 

§ 10. Reklamacje

 1. Pacjent uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę. 
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy. 
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub nazwę przedsiębiorcy, w imieniu którego składana jest reklamacja oraz opis przyczyny reklamacji. 
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. 
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Pacjentowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Pacjenta w reklamacji. 
 6. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Pacjenta za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.   
 7. Pacjenci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pacjenci będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.


§ 11. Prawo własności intelektualnej

 1. Usługodawca jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Serwisu,, jego treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) i baz danych zapewniających ich działanie.
 2. Usługodawca udziela Pacjentowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Serwisu, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Serwisu.
 3. Pacjent nie może wykorzystywać Serwisu oraz zamieszczanych w niej treści w jakichkolwiek innych celach niż określonych przez Usługodawcę. W szczególności, Pacjent nie ma prawa do:
 1. reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Serwisu oraz zamieszczanych w niej treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy,
 2. ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych w Serwisie.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje Pacjenta poprzez podany przez niego adres e-mail oraz w formie komunikatu w Serwisie.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym. 
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z działaniem Serwisu lub związane z świadczonymi Usługami drogą elektroniczną można zgłaszać:
 1. pod numerem telefonu: 505905200 lub  426366945 w dni robocze w godzinach 8:00-20:00 (koszt połączenia według taryfy operatora); 
 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: poradnia@melissamed.pl
 1. W przypadku wystąpienia awarii lub innych problemów technicznych związanych z Serwisem lub funkcjonowaniem usług, Usługodawca podejmie możliwie wszelkie działania pozwalające ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.