POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza twoje dane poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić .

 

 1. Administratorem Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych, czyli jest MELISSA MED MIKOŁAJ GAUER SPÓŁKA JAWNA  z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 42, 90-135 Łódź , NIP 7252072014, REGON 101697046, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000487904 (dalej: Melissa Med.). Możesz się z nami skontaktować:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradnia@melissamed.pl lub

 2. telefonicznie: +48 505-905-200, +42 636-69-45

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Melissa Med możesz skontaktować się naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: aszaniawska@melissamed.pl lub telefonicznie 505905200.

 

 1. Zbieranie danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe są zbierane przez nas:

 1. Podczas rejestracji konta w Serwisie https://rejestracjamelissamed.pl/portal-pacjenta;

 2. Podczas rejestracji konta w Serwisie http://eporadnia.pl/;

 3. Przy składaniu przez Ciebie formularza kontaktowego na stronie internetowej https://eporadnia.pl/kontakt;

 4. Przy rejestracji wizyt i świadczeniu porad zdrowotnych;

 5. Przy Twoim wejściu na teren Poradni Administratora (monitoring wizyjny) - monitoring wizyjny jest wprowadzony przez Administratora szczególnym nadzorem nad terenem Poradni oraz terenem wokół jego obiektów w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazów za pośrednictwem kamer. 

 

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

CEL

PODSTAWA PRAWNA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

 

Art. 9 ust. 2 lit h RODO w szczególności w zw. z art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego

 

Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, postępowania reklamacyjne

Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Prowadzenie rozliczeń finansowych, podatkowych oraz archiwizacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz Art. 9 ust. 2 lit. j) RODO

Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Portalu Pacjenta

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

 

 1. Okres, przez który przechowujemy Twoje dane osobowe:

 

 1. W celach prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej – 20 lat od daty dokonania ostatniego wpisu,

 2. W celach obrony i dochodzenia roszczeń – 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym miała miejsce usługa.

 3. W celach rachunkowych– 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 5. W przypadku monitoringu wizyjnego – przez 7 dni od daty utrwalenia obrazu, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń.

 6. W celu wykonania umowy – przez czas jej wykonania i okres przedawnienia tj. 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana. 

 

 1. Informacje dotyczące profilowania.

 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 2. Podmiotom uprawnionym do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zwłaszcza:

 • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;

 • Towarzystwom ubezpieczeniowym;

 • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;

 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych.

 

 1. Prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – o ile Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Cofnięta zgoda nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych przez nas danych osobowych, którego dokonywaliśmy przed jej cofnięciem.

 4. Prawo do wniesienia skargi do organu – Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

 1. Informacja dotycząca wymogu podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, co również stanowi wymóg ustawowy. Brak podania danych może skutkować niemożnością wystawienia rachunku lub faktury.